ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას სამშენებლო მასალების ტესტირების ლაბორატორია 2015 წლიდან არის აკრედიტირებული საერთაშორისო სტანდარტით ISO 17025:2010. აღნიშნული სტანდარტი გულისხმობს სამუშაოს შესრულების მაღალ დონეს და პერსონალის მაღალ კვალიფიკაციას, ათწლეულების მანძილზე დაგროვილი საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვას, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების მაქსიმალურ სიზუსტეს და სანდოობას. ლაბორატორიის მუშაობის ხარისხის კონტროლისთვის წელიწადში ერთხელ ხდება სახელმწიფო აკრედიტაციის ცენტრის მიერ ლაბორატორიის მუშა პროცესის შემოწმება, მოწმდება პერსონალის კვალიფიკაცია კონკრეტული სამუშაოების შესრულებაზე უშუალო დაკვირვებით. მოწმდება ლაბორატორიის ნორმატიული ბაზა, რამდენად სწორად ხდება სამუშაოების რეგისტრაცია, შედეგების აღრიცხვა და გაფორმება, კონტროლდება თანამედროვე ხელსაწყო-მოწყობილობების გამოყენების სიზუსტე და სტანდარტებთან შესაბამისობა. ნორმატიული დოკუმენტების აქტუალიზაცია ყოველწლიურად ტარდება. ამის გარდა, ყოველკვარტალურად CCR (Competence Center Materials), ჰაიდელბერგცემენტის გლობალური ცენტრი ახორციელებს ლაბორატორიის საქმიანობის დეტალურ ინსპექტირებას და ტექნიკურ დახმარებას.

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას სამშენებლო მასალების ტესტირების ლაბორატორია 2015 წლიდან არის აკრედიტირებული საერთაშორისო სტანდარტით ISO 17025:2010. აღნიშნული სტანდარტი გულისხმობს სამუშაოს შესრულების მაღალ დონეს და პერსონალის მაღალ კვალიფიკაციას, ათწლეულების მანძილზე დაგროვილი საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვას, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების მაქსიმალურ სიზუსტეს და სანდოობას. ლაბორატორიის მუშაობის ხარისხის კონტროლისთვის წელიწადში ერთხელ ხდება სახელმწიფო აკრედიტაციის ცენტრის მიერ ლაბორატორიის მუშა პროცესის შემოწმება, მოწმდება პერსონალის კვალიფიკაცია კონკრეტული სამუშაოების შესრულებაზე უშუალო დაკვირვებით. მოწმდება ლაბორატორიის ნორმატიული ბაზა, რამდენად სწორად ხდება სამუშაოების რეგისტრაცია, შედეგების აღრიცხვა და გაფორმება, კონტროლდება თანამედროვე ხელსაწყო-მოწყობილობების გამოყენების სიზუსტე და სტანდარტებთან შესაბამისობა. ნორმატიული დოკუმენტების აქტუალიზაცია ყოველწლიურად ტარდება. ამის გარდა, ყოველკვარტალურად CCR (Competence Center Materials), ჰაიდელბერგცემენტის გლობალური ცენტრი ახორციელებს ლაბორატორიის საქმიანობის დეტალურ ინსპექტირებას და ტექნიკურ დახმარებას.

  • სამუშაო პროცესის სრულყოფის მიზნით, პერიოდულად ხორციელდება სამშენებლო მასალების ტესტირების მეთოდების შედარება როგორც საქართველოში აკრედიტირებულ, ასევე საერთაშორისო ლაბორატორიებთან. ევროპის მასშტაბით მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ნიდერლანდების KOAC-NPC-ს ლაბორატორიასთან, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ლაბორატორიებში იდენტური საცდელი ნიმუშების მიწოდებას, მიღებული შედეგების დამუშავებას და ტესტირებაში მონაწილე ლაბორატორიებისთვის გამოცდის შედეგების გაცნობას.
  • მობილური ლაბორატორია არის ყველა საჭირო დანადგარებით აღჭურვილი სპეციალური ავტომობილი, რომლის მეშვეობით უშუალოდ სამშენებლო უბანზე ხდება ბეტონის ნარევში ჰაერშემცველობის, კონსისტენციის (კონუსის ჯდენა) და ტემპერატურის შემოწმება. ასევე ხდება თხევადი ბეტონის ნიმუშების აღება ადგილზე, რკინაბეტონის კონსტრუქციიდან ნიმუშების ამოჭრა და გამყარებული ბეტონის სიმტკიცის განსაზღვრა სკლარომეტრული (ურღვევი) მეთოდით.
წინა
შემდეგი

ჩვენს ლაბორატორიაში ხდება ბეტონის მოსამზადებლად შემოსული მასალების შემოწმება და ვარგისიანობის განსაზღვრა, მხოლოდ ამის შემდებ ვიყენებთ მასალას ბეტონისთვის იქნება ეს ქვიშა-ღორღი, ცემნეტი თუ სხვადასხვა ტიპის პლასტიფიკატორები. ბეტონის ხარისხის კონტროლს ვაწარმოებთ როგორც ქარხანაში ასევე სამშენებლო ობიექტზე. ბეტონის ძირითადი შესამოწმებელი პარამეტრებია: მრღვევი ძალა (სიმტკიცე), კონსისტეცია (კონუსის ჯდენა), ტემპერატურა, ჰაერშემცველობა, წყალშეუღწევადობა. მობილური ლაბორატორია ჩვენს მომხმარებლებს ემსახურება უშუალოდ სამშენებლო მოედანზე. სამშენებლო მოედანზე ხდება ნიმუშების დაყალიბება რომელთა, მარკირება წარმოებს სპეცილაური ეტიკეტით, სადაც დატანილია შემდეგი ინფორმაცია: ობიექტის დასახელება, მისამართი, ბეტონის საპროექტო მახასიათებლები, დაყალიბების თარიღი. ეტიკეტზე ობიექტის წარმომადგენელი აწერს ხელს და ისე ეკვრება ბეტონის ნიმუშს რათა მოხდეს შემდგომში ნიმუშის ზუსტი იდენტიფიკაცია. სამშენებლო ობიექტზე ვცდით ყველა იმ პარამეტრს რომელიც შეიძლება გამოიცადოს დაყალიბების პროცესში ბეტონის ნარევზე: კონუსის ჯდენა, ტემპერატურა, ჰაერშემცველობა და წარმოებს ნიმუშების აღება შემდგომში სიმტკიცის დასადგენად.

ბეტონის ნიმუშები ლაბორატორიაში ინახება რეჟიმის ოთახში სადაც ისინი მოთავსებულია წყალში 20±2oC ტემპერატურაზე. სიმტკიცეზე გამოცდა ხდება 7 და 28 დღის ასაკში EN 206-1 სტანდარტის მიხედვით.

 

ჩვენს ლაბორატორიაში ხდება ბეტონის მოსამზადებლად შემოსული მასალების შემოწმება და ვარგისიანობის განსაზღვრა, მხოლოდ ამის შემდებ ვიყენებთ მასალას ბეტონისთვის იქნება ეს ქვიშა-ღორღი, ცემნეტი თუ სხვადასხვა ტიპის პლასტიფიკატორები. ბეტონის ხარისხის კონტროლს ვაწარმოებთ როგორც ქარხანაში ასევე სამშენებლო ობიექტზე. ბეტონის ძირითადი შესამოწმებელი პარამეტრებია: მრღვევი ძალა (სიმტკიცე), კონსისტეცია (კონუსის ჯდენა), ტემპერატურა, ჰაერშემცველობა, წყალშეუღწევადობა. მობილური ლაბორატორია ჩვენს მომხმარებლებს ემსახურება უშუალოდ სამშენებლო მოედანზე. სამშენებლო მოედანზე ხდება ნიმუშების დაყალიბება რომელთა, მარკირება წარმოებს სპეცილაური ეტიკეტით, სადაც დატანილია შემდეგი ინფორმაცია: ობიექტის დასახელება, მისამართი, ბეტონის საპროექტო მახასიათებლები, დაყალიბების თარიღი. ეტიკეტზე ობიექტის წარმომადგენელი აწერს ხელს და ისე ეკვრება ბეტონის ნიმუშს რათა მოხდეს შემდგომში ნიმუშის ზუსტი იდენტიფიკაცია. სამშენებლო ობიექტზე ვცდით ყველა იმ პარამეტრს რომელიც შეიძლება გამოიცადოს დაყალიბების პროცესში ბეტონის ნარევზე: კონუსის ჯდენა, ტემპერატურა, ჰაერშემცველობა და წარმოებს ნიმუშების აღება შემდგომში სიმტკიცის დასადგენად.

ბეტონის ნიმუშები ლაბორატორიაში ინახება რეჟიმის ოთახში სადაც ისინი მოთავსებულია წყალში 20±2oC ტემპერატურაზე. სიმტკიცეზე გამოცდა ხდება 7 და 28 დღის ასაკში EN 206-1 სტანდარტის მიხედვით.

წინა
შემდეგი